Home / باکتری شناسی

باکتری شناسی

محیط کشت شکلات آگار

محیط کشت شکلات آگار (شکلات آگار، ترکیبات استفاده و مشخصات کلنی آن) شکلات آگار (Chocolate Agar یا CAP) یا شکلات بلاد آگار (Chocolate Blood Agar یا CBA) یک آگار خون لیز شده هست. نام این محیط کشت به خاطر لیز شدن گلبول های قرمز (RBCs) و دادن رنگ قهوه ای …

Read More »

محیط کشت مانیتول سالت آگار

محیط کشت مانیتول سالت آگار – ترکیبات، استفاده، ساخت و مشخصات کلنی ها آیا با محیط کشت مانیتول سالت آگار (MSA یا Mannitol Salt Agar) آشنایی دارید؟ و تا حالا از این محیط کشت در آزمایشگاه خود استفاده کرده اید ؟ در صورتی که از آن استفاده کردید ولی چرا …

Read More »

محیط کشت مک کانکی

محیط کشت مک کانکی مک کانکی آگار – ترکیبات، اصول، استفاده و ساخت و مورفولوژی کلنی آگار مک کانکی (MacConkey agar یا MAC) اولین محیط کشت جامد افتراقی بود که توسط آلفرد تئودور مک کانکی (Alfred Theodore MacConkey) در قرن بیستم ساخته شد. آگار مک کانکی یک محیط کشت انتخابی …

Read More »

محیط کشت مولر هینتون آگار

محیط کشت مولر هینتون آگار (MHA or Mueller Hinton Agar) : ترکیبات، اصول، استفاده و آماده سازی مولر (Mueller) و هینتون (Hinton) این محیط کشت را در سال 1941 برای افتراق گونه های پاتوژنیک نایسریا (Neisseria) ساختند. امروزه این محیط کشت بیشتر برای تست حساسیت روتین میکروارگانیسم های غیر مشکل …

Read More »

تست کوآگولاز

تست کوآگولاز (Coagulase Test) : اصول، روش، انواع، تفسیر و مثال تست کواگولاز برای افتراق استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus (مثبت) که تولید کننده ی آنزیم کوآگولاز می باشد از استافیلوکوک اپیدرمیدیس S. epidermidis و استافیلوکوک ساپروفیتیکوس S. saprophyticus (منفی) که سازنده ی آنزیم کوآگولاز نیستند، می باشد.   اصول تست …

Read More »
error: Content is protected !!