تست کمپ CAMP

تست CAMP، اصول، روش، استفاده و نتایج آن تست کمپ CAMP برای تشخیص گونه استرپتوکوکوس آگالاکتیه (Streptococcus agalactiae) از دیگر گونه های بتاهمولیتیک استرپتوکوکوس آگالاکتیه استفاده می شود. استرپتوکوکوس آگالاکتیه یکی از اعضای گروه B طبقه بندی لنسفیلد (Lancefield) بوده و یکی از عوامل ایجاد کننده ی ورم پستان در …

Read More »
error: Content is protected !!